OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti INKA Interier s.r.o.

se sídlem v Kuřimi, Blanenská 1902/73, PSČ 664 34, IČ: 28171578, DIČ: CZ28171578, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 87233,

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, umístěného na internetové adrese www.yame.cz.

 

 

I. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky shora uvedené obchodní společnosti (dále jako prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese a to prostřednictvím webového rozhraní: www.yame.cz.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


II. UŽIVATELSKÝ  ÚČET

 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně  bez odkladu povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající  nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující  poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


III. UZAVŘENÍ  KUPNÍ  SMLOUVY

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží  jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a odesláním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový   formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží a  údaje o způsobu doručení objednávaného zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“. )
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např.písemně či telefonicky)
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu el. pošty kupujícího.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a bere na vědomí, že náklady s tím spojené (náklady na internetové připojení, náklady na tel.hovory) si hradí sám.


IV. CENA  ZBOŽÍ  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti při osobním odběru, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží tak, jak je sjednáno ve smlouvě.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III., odst. 4.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 8. Vlastnictví dodaného zboží přechází na kupujícího jeho úplným zaplacením kupní ceny.


V. ODSTOUPENÍ  OD KUPNÍ  SMLOUVY

 

 1. Kupující bere na vědomí, že odstoupení od kupní smlouvy se řídí ustanovením § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v pl.zn. a prohlašuje, že je s podmínkami stanovenými pro odstoupení od smlouvy seznámen.
 2. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující do 5ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu vrátí předmět smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, nepoužité  a v původním obalu bez poškození.
 3. Ve lhůtě 5ti pracovních  dnů od vrácení zboží kupujícím  je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu (bez nákladů vynaložených kupujícím  na dodání zboží zpět prodávajícímu). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu prodávajícímu v hotovosti proti vracení zboží kupujícím.
 4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Náhradu na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ  ZBOŽÍ

 

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající není-li ve smlouvě stanoveno jinak.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn  od kupní smlouvy odstoupit.


VII. ODPOVĚDNOST  ZA  VADY, ZÁRUKA

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. §2161 a násl. zákona č. 89/2012Sb.-občanského zákoníku).
 2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, četně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Blanenská 1902/73, 664 34 Kuřim, tel.: 774706444.


VIII. DALŠÍ  PRÁVA  A  POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN

 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávnění užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.


IX. OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJU A  ZASÍLÁNÍ  OBCHODNÍHO  SDĚLENÍ

 

 1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl přes webové rozhraní.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. Požádá-li kupující prodávajícího o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


X. DORUČOVÁNÍ

 

 1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně   doručena písemně a to elektronickou poštou, nebo osobně nebo doporučeně prostřednictvím poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu.
 2.  Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty
  • v případě osobního doručení převzetím zásilky adresátem
  • v případě doručování osobně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, či uplynutím lhůty 10ti dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolování.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo takový stav nastane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejblíže přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění, jak jsou uvedeny na stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že bezvýhradně souhlasí s těmito podmínkami, že je mu jejich obsah znám a porozuměl jim.

 

Nákupní košík

Košík je prázdný

Nákupní košík

Košík je prázdný
Právě se nacházíte: YAME Coffee » Obchodní podmínky